top of page

Jedná se o poměrně komplexní projektovou práci, při které je zapotřebí několik druhů odborníků, aby plánovaný výsledek znamenal skutečné zlepšení z pohledu ekosystému, ve kterém se řešená oblast nachází.

Pomáháme s návrhem řešení půdních bloků

Vyhledáváme příležitosti k implementaci nových krajinných prvků tak, aby došlo k minimálnímu snížení výnosů družstva

Díky změnám v zemědělské politice státu je zapotřebí vhodně sestavit opatření na obdělávané půdě tak, abychom zachovali sílu zemědělského družstva dosahovat zisk a udržet svou pozici významného zaměstnavatele v regionu. 

Radíme se zaváděním nové zemědělské politiky. Prakticky tak podporujeme efektivní redesign půdních bloků a vhodný výběr umístění nových krajinných prvků. 

Zemědělské družstvo Černovice u Tábora v číslech

Počet hektarů

2.600+

Zaváděné procento neprodukčních ploch

8%

Plánujeme 5 lokalit, kde dojde k revitalizaci

6

NAŠE SLUŽBY

Poradenství v oblastí zavádění zemědělské politiky 2023-2027

Návrh řešení půdních bloků

V rámci obcí a měst identifikujeme zranitelnost území z pohledu adaptace na klimatické změny. Zranitelnost identifikujeme jak v extravilánu tak intravilánu obce, bez omezení rozlohy území.

Identifikace příležitostí pro vytváření krajinných prvků

Navrhujeme v extravilánu obcí opatření ve vztahu ke klimatickým změnám a dle míry zranitelnosti stanovujeme priority řešení. V návrhu zohledňujeme vztah extravilánu a intravilánu.

Diagnostika zranitelnosti z pohledu klimatické změny

Jsme schopni posoudit Váš záměr z pohledu zranitelnosti ke klimatickým změnám a identifikovat příležitosti k realizaci přírodě blízkých opatření pro zajištění očekávaných parametrů projektu.

Udržení vody na pozemcích a zajištění funkčnosti krajiny do budoucna

Umíme navrhnout nejvýhodnější rozložení investic extravilán versus intravilán. Přírodu vnímáme jako systém, který přirozeně navazuje na ostatní systémy města.

Návrh opatření proti škodám bleskových povodní

Navrhujeme kombinaci opatření v extravilánu a intravilánu proti zamezení bleskovým povodním. Je to levnější a efektivnější, než investovat pouze v intravilánu. 

bottom of page