top of page

PROSAZUJEME OBNOVU KRAJINY V EXTRAVILÁNU A INTRAVILÁNU

Tlak klimatických změn sebou přináší plánování a realizaci masivních změn v krajině, které mají zajistit zvýšení zádrže vody a udržení přirozené biodiversity. Na druhou stranu naše hospodářská činnost ve spojení s necitlivým rozvojem urbanizace sebou přináší pravý opak. V reálné krajině tak dochází ke střetu těchto dvou přístupů a chybí koncepce, která by hledala inkluzi potřeb moderní civilizace ve vztahu k udržení a rozvoji zdravé udržitelné krajiny.

Prosazujeme vznik krajinného plánu ČR, který vnese rovnováhu do územního plánování.

Podporujeme systémové změny v přístupu ke krajině v extravilánu a intravilánu

Spoluvytváříme prostředí pro úspěšnou adaptaci na klimatické změny. Soustředíme se na rozvoj formátu krajiny, který zajistí naši globální i lokální udržitelnost, při zachování dobré kvality života člověka a naplnění potřeb moderní rozvinuté civilizace.

Obnovu hydrologického režimu krajiny považujeme za klíčovou prioritu klima adaptace v ČR i v celé EU.

Realizujeme adaptační strategii na území Mas Via Rustica

Počet obyvatel

34k

Počet obcí a měst

64

Počet podrobně řešených území

3

NAŠE SLUŽBY

Aktivně se zabýváme adaptací krajiny na klimatické změny.

Návrh řešení půdních bloků

V rámci obcí a měst identifikujeme zranitelnost území z pohledu adaptace na klimatické změny. Zranitelnost identifikujeme jak v extravilánu tak intravilánu obce, bez omezení rozlohy území.

Identifikace příležitostí pro vytváření krajinných prvků

Navrhujeme v extravilánu obcí opatření ve vztahu ke klimatickým změnám a dle míry zranitelnosti stanovujeme priority řešení. V návrhu zohledňujeme vztah extravilánu a intravilánu.

Diagnostika zranitelnosti z pohledu klimatické změny

Jsme schopni posoudit Váš záměr z pohledu zranitelnosti ke klimatickým změnám a identifikovat příležitosti k realizaci přírodě blízkých opatření pro zajištění očekávaných parametrů projektu.

Udržení vody na pozemcích a zajištění funkčnosti krajiny do budoucna

Umíme navrhnout nejvýhodnější rozložení investic extravilán versus intravilán. Přírodu vnímáme jako systém, který přirozeně navazuje na ostatní systémy města.

Návrh opatření proti škodám bleskových povodní

Navrhujeme kombinaci opatření v extravilánu a intravilánu proti zamezení bleskovým povodním. Je to levnější a efektivnější, než investovat pouze v intravilánu. 

bottom of page